กำแพงเพชรมรกต, ธรรมอภิพลสวรรยา, and สังข์รักษานรินทร์. 2019. “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”. Business Review Journal 11 (1), 262-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429.