กำแพงเพชร มรกต, ธรรมอภิพล สวรรยา, and สังข์รักษา นรินทร์. 2019. “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”. Business Review Journal 11 (1):262-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429.