จอนจวบทรงลั่นทม, and ธรรมบุญวริศณธภร. 2019. “Digital Business Transformation before Disruption”. Business Review Journal 11 (2), 216-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654.