ระบอบชุติระ, สุรีรัตนันท์ชีรวิทย์, วรรณกูลพิษณุ, ทาระคำพรวิสา, ไกรสำโรงอภิญญา, หมอยาดีชณิชา, and โพชะนิกรพัชรา. 2019. “Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China”. Business Review Journal 11 (2), 198-215. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215116.