เพ็งจันทร์พัฒนพงศ์, ตั้งปรีชาพาณิชย์ประนอม, บุญวงศ์มนัส, and รัฐรวีฐากรณ์ธีร์รัฐ. 2019. “Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry”. Business Review Journal 11 (2), 87-105. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215691.