เกียนวัฒนาคมสิทธิ์, ผาสุขอุษณีย์, ศรีทองศรัญญา, สายณะรัตร์ชัยกฤติกา, and ภาณุภาสชมพูนุท. 2019. “Risk Perception of Generation Z Tourists on Hotel and Accommodation Reservation through the Internet”. Business Review Journal 11 (2), 25-36. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231086.