โชติช่วงสิริภัทร์, อ่อนเกลี้ยงกิตติ์, ช่วยปะทิวเปมิศา, เกตุแก้วจันทร์จิรา, ห่อหุ้มณภัทร, หยูทองคำดลยา, and เดชาปัทมา. 2019. “The Lifestyle That Influencing the Behavior of Using Car Care Service in Shopping Mall, Mueang, Suratthani Province”. Business Review Journal 11 (2), 121-34. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231159.