ทองรอดวิรัตน์. 2020. “โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?”. Business Review Journal 12 (2), 1-6. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/245293.