ยอดนิล จรรยา. 2022. “การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting”. Business Review Journal 14 (1):577. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259802.