เอื้อสุนทรวัฒนาพ. (2017) “บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ”, Business Review Journal, 9(2), pp. 1-6. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117803 (Accessed: 19April2021).