บุญมีสุวรรณ ช., อรุณรัศมีเรือง ศ., รัตนวิไล ร. and ปิ่นเจริญ ส. (2017) “Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0”, Business Review Journal, 9(2), pp. 155–172. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117916 (Accessed: 7 February 2023).