ระบอบ ช., สุรีรัตน์ ช., ภู่ตระกูล พ., วรรณกูล พ. and เหล็กนวลชูสิน อ. (2017) “Industrial Deveopment to 4.0”, Business Review Journal, 9(2), pp. 249–267. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117936 (Accessed: 27 June 2022).