ชะมารัมย์ส., ทรัพย์สินจ. and สุขตามว. (2017) “Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ”, Business Review Journal, 9(1), pp. 291-294. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/121590 (Accessed: 28July2021).