ฟูกิจกาญจน์โ., งามกมลช. and ละอองนวลป. (2016) “The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd.”, Business Review Journal, 8(1), pp. 155-166. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129760 (Accessed: 20January2021).