รัตนวิไลร. (2014) “บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !”, Business Review Journal, 6(1), pp. 255-257. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143778 (Accessed: 9July2020).