ทองประกอบ อ. (2018) “A Development of Social Responsibility Indicator for Private Vocational Institutes of Business Administration”, Business Review Journal, 10(1), pp. 109–122. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145028 (Accessed: 8 August 2022).