แสงวิเชียรพ., กำแพงเพชรม., คำสุขแ., สัณหภักดีบ., งามกมลช. and รัตนปริญญานุกูลก. (2018) “A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs”, Business Review Journal, 10(1), pp. 191-206. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064 (Accessed: 27January2021).