งามกมลช. (2013) “บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา”, Business Review Journal, 5(1), pp. 151-164. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/156676 (Accessed: 20January2021).