จอนจวบทรงล. and ธรรมบุญวริศณ. (2018) “Action Research in Information System Research”, Business Review Journal, 10(2), pp. 249-264. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346 (Accessed: 9August2020).