ปิ่นเจริญส. (2018) “ส่วนท้ายเล่ม”, Business Review Journal, 10(2), pp. 301-312. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371 (Accessed: 19April2021).