อรุณรัศมีเรืองศ., ภู่ตระกูลพ., อุดมทรัพย์ร., รัตนวิไลร., รุ่งเรืองศ. and ปิ่นเจริญส. (2019) “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”, Business Review Journal, 11(2), pp. 232-246. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681 (Accessed: 30October2020).