อรุณรัศมีเรือง ศ., ภู่ตระกูล พ., อุดมทรัพย์ ร., รัตนวิไล ร., รุ่งเรือง ศ. and ปิ่นเจริญ ส. (2019) “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”, Business Review Journal, 11(2), pp. 232–246. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681 (Accessed: 10 December 2022).