บุญมีสุวรรณช. (2019) “Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน”, Business Review Journal, 11(1), pp. 1-4. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198218 (Accessed: 5June2020).