คำสุขแ., กำแพงเพชรม., ภู่เผือกอ., ศิวเวชชป., เพ็งจันทร์พ. and ฮาตระวังฉ. (2019) “A Causal Factors Model Inflf luencing Consumer Loyalty toward AliExpress Application of China in Thailand”, Business Review Journal, 11(1), pp. 111-126. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198279 (Accessed: 6June2020).