เลิศจริยพร ส. (2019) “The Evaluation Research of Bachelor Degree in Business Administration Marketing Program (Revised 2013) Business Administration Faculty Huachiew Chalermprakiet University”, Business Review Journal, 11(1), pp. 127–145. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198285 (Accessed: 2 December 2022).