กำแพงเพชร ม., ธรรมอภิพล ส. and สังข์รักษา น. (2019) “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”, Business Review Journal, 11(1), pp. 262–275. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429 (Accessed: 10 December 2022).