จอนจวบทรงล. and ธรรมบุญวริศณ. (2019) “Digital Business Transformation before Disruption”, Business Review Journal, 11(2), pp. 216-231. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654 (Accessed: 30October2020).