จอนจวบทรง ล. and ธรรมบุญวริศ ณ. (2019) “Digital Business Transformation before Disruption”, Business Review Journal, 11(2), pp. 216–231. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654 (Accessed: 29 September 2022).