ระบอบช., สุรีรัตนันท์ช., วรรณกูลพ., ทาระคำพ., ไกรสำโรงอ., หมอยาดีช. and โพชะนิกรพ. (2019) “Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China”, Business Review Journal, 11(2), pp. 198-215. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215116 (Accessed: 30October2020).