เพ็งจันทร์พ., ตั้งปรีชาพาณิชย์ป., บุญวงศ์ม. and รัฐรวีฐากรณ์ธ. (2019) “Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry”, Business Review Journal, 11(2), pp. 87-105. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215691 (Accessed: 30October2020).