ทองรอดว. (2020) “โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?”, Business Review Journal, 12(2), pp. 1-6. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/245293 (Accessed: 12May2021).