ยอดนิล จ. . (2022) “การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting”, Business Review Journal, 14(1), p. 577. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259802 (Accessed: 30 September 2022).