[1]
ลิ้มคุณธรรมโมศ. and พสุนนท์ป., “Factors of Resources and Knowledge Management Affecting Corporation Competitiveness in Plastic Industry”, bus. rev. j., vol. 7, no. 1, pp. 187-206, Jul. 2018.