[1]
รัตนวิไลร., “บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !”, bus. rev. j., vol. 6, no. 1, pp. 255-257, Jun. 2014.