[1]
โจนส์พ., “สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ”, bus. rev. j., vol. 10, no. 1, pp. 1-6, Sep. 2018.