[1]
แสงวิเชียรพ., กำแพงเพชรม., คำสุขแ., สัณหภักดีบ., งามกมลช., and รัตนปริญญานุกูลก., “A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs”, bus. rev. j., vol. 10, no. 1, pp. 191-206, Sep. 2018.