[1]
แสงวิเชียร พ., กำแพงเพชร ม., คำสุข แ., สัณหภักดี บ., งามกมล ช., and รัตนปริญญานุกูล ก., “A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs”, bus. rev. j., vol. 10, no. 1, pp. 191–206, Sep. 2018.