[1]
งามกมลช., “บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา”, bus. rev. j., vol. 5, no. 1, pp. 151-164, Jun. 2013.