[1]
จอนจวบทรงล. and ธรรมบุญวริศณ., “Action Research in Information System Research”, bus. rev. j., vol. 10, no. 2, pp. 249-264, Dec. 2018.