[1]
บุญมีสุวรรณช., “Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน”, bus. rev. j., vol. 11, no. 1, pp. 1-4, Jun. 2019.