[1]
สัทธาฉัตรมงคลน., เจริญวิศาลเ., and ศิริวงศ์พ., “The Development Guidelines for Human Capital of Operation Level Staff in Mice Industry”, bus. rev. j., vol. 11, no. 1, pp. 146-162, Jun. 2019.