[1]
กำแพงเพชรม., ธรรมอภิพลส., and สังข์รักษาน., “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”, bus. rev. j., vol. 11, no. 1, pp. 262-275, Jun. 2019.