[1]
กำแพงเพชร ม., ธรรมอภิพล ส., and สังข์รักษา น., “Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness”, bus. rev. j., vol. 11, no. 1, pp. 262–275, Jun. 2019.