[1]
จอนจวบทรงล. and ธรรมบุญวริศณ., “Digital Business Transformation before Disruption”, bus. rev. j., vol. 11, no. 2, pp. 216-231, Dec. 2019.