[1]
ยอดนิล จ. ., “การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting”, bus. rev. j., vol. 14, no. 1, p. 577, Jun. 2022.