เอื้อสุนทรวัฒนาพ. “บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ”. Business Review Journal, Vol. 9, no. 2, Dec. 2017, pp. 1-6, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117803.