บุญมีสุวรรณ ช., อรุณรัศมีเรือง ศ., รัตนวิไล ร., and ปิ่นเจริญ ส. “Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0”. Business Review Journal, vol. 9, no. 2, Dec. 2017, pp. 155-72, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117916.