ระบอบ ช., สุรีรัตน์ ช., ภู่ตระกูล พ., วรรณกูล พ., and เหล็กนวลชูสิน อ. “Industrial Deveopment to 4.0”. Business Review Journal, vol. 9, no. 2, Dec. 2017, pp. 249-67, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117936.