ชะมารัมย์ส., ทรัพย์สินจ., and สุขตามว. “Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ”. Business Review Journal, Vol. 9, no. 1, June 2017, pp. 291-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/121590.