ฟูกิจกาญจน์โ., งามกมลช., and ละอองนวลป. “The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd.”. Business Review Journal, Vol. 8, no. 1, June 2016, pp. 155-66, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129760.